GIG.EE

Ostukorv

0,00 €

Ostukorvis pole tooteid.

Pretensiooni esitamise õigus

PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS

 

Tarbijal on õigus pretensiooni esitada kauba või osutatud teenuse kohta, kui see ei vasta lepingutingimustele, 2 aasta jooksul alates ostu kuupäevast.

Pretensiooni esitajal peab olema ostetud toote ja teenuse kohta ostu tõendav dokument, mille alusel ostja tõestab ostu sooritamise kuupäeva.

Kui kauba või teenuse ostmisest, mille kohta tarbija on esitanud pretensiooni, on möödunud 6 kuud, on kauplejal kohustus tõestada pretensiooni esitamise tõesust. Pärast 6 kuu möödumist on aga tarbija kohustatud tõendama, et varjatud puudus või muu lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba kauba või teenuse ostmisel.

Kui selgub, et kaubal või teenusel on tootmisdefekt, tuleb asi kauplejal parandada või asendada. Kui parandamine ebaõnnestub ja asendamine pole võimalik, on tarbijal õigus lepingust taganeda ja raha tagasi saada.

 

GARANTII

 

GIG SERVICE OÜ (gig.ee) poolt müüdud uutele toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Tootja poolt võib olla kehtestatud pikem garantiiaeg - sellisel juhul on see toote juures ning müügiarvel märgitud. Pretensioonide esitamise periood algab kauba kliendile väljastamise hetkel koostatud saatedokumendil näidatud kuupäevast. 2-aasta jooksul remondime defektse toote tasuta eeldusel, et viga on tekkinud tootja süül ning klient esitab ostudokumendi originaali. Kui toodet ei ole võimalik remontida, on kliendil õigus nõuda toote asendamist või lepingust taganeda. Eelpooltoodu kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes ja otstarbel ning viga ei ole põhjustatud välistingimused (äike, voolupinge kõikumine, puudulik ventilatsioon, väljavoolanud patareid, tulekahju, uputus jms) ega toote ebaõige käsitsemine. Õigus nõuda toote tasuta parandamist lõpeb enne 2 aasta möödumist juhul, kui: a. toodet remonti tuues ei esitata remonti vajava toote ostudokumenti või kui sellel olevaid andmeid on omavoliliselt muudetud; b. toote seeria- ja mudelinumber on muudetud, eemaldatud, teise kohta paigutatud või mitteloetav; c. toote konstruktsiooni on omavoliliselt muudetud, vaatamata sellele, kui suures ulatuses või kui kvalifitseeritult seda on tehtud või kui toode on viidud remonti mujale kui tootja esindusse või meiepoolt aktsepteeritud remonditöökotta; d. toode läks rivist välja kasutaja süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, samuti kasutusjuhendi mittejälgimisel või toote mittehoolikal hoidmisel tekkinud defektide korral. Juhul kui tarbija poolt ostetud kaubal ilmneb puudus, mille eest vastutab müüja (VÕS § 218 lg 2), korraldab transpordi kliendi asukohta ja tagasi müüja (VÕS § 222 lg 4).

Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

Ekspertiis -gig.ee hooldusosakonna poolt (mõnel juhul ka toote maaletoojafirma poolt) teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt juhul, kui klient ei ole gig.ee poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

Garantii katab konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu seadmele põhjustatud defektide paranduskulud.

Garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest ostjale ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodini.

Toodetel kehtivad alltoodud müügigarantii tähtajad ning tingimused:

 • arvuti müügigarantii on 24 kuud* 
 • sülearvutite müügigarantii on 12 kuud* 
 • LCD-TV müügigarantii on 24 kuud* 
 • seadme aku müügigarantii on 6 kuud 
 • arvuti lisaseadmete, ka neil, mis arvuti ostmisel või hilisemal täiendamisel on monteeritud vastavalt eritellimusele, müügigarantii on 12 kuud 
 • välistel seadmete (printeritel, skanneritel, klaviatuuridel, hiirtel jms) ja eraldi ostetavatel detailide müügigarantii on 12 kuud 
 • ostetud toote garantii kehtivust tõendavaks dokumendiks on müügiarve

* kui ostu hetkel kehtivas hinnakirjas ei ole seatud teisiti.

MÜÜGIGARANTII EI LAIENE:

 • diskettidele, CD/DVD plaatidele, pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele, litsentsidele, tarkvarale ja paigaldusmeediale; 
 • häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt; 
 • häiretele seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus; 
 • ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest; 
 • tarkvara poolt põhjustatud vigadele; 
 • seadme puhastusele; 
 • seadme kasutamisel väljaõppeks; 
 • häiretele toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes. Siia alla kuuluvad ka kliendi või kolmandate isikute poolt ebakorrektselt käsitletud arvutiosad; 
 • häiretele seadme töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure); 
 • häiretele, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sh maanduseta vooluvõrku); 
 • riketele toote töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest; 
 • tootesse kliendi poolt installeeritud tarkvara põhjustatud häiretele; 
 • arvuti riketele, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest; 
 • tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud.

GIG SERVICE OÜ EI VASTUTA:

 • remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest, samuti kui garantiiremondi käigus kahjustatakse või vigastatakse arvutis olevaid andmeid või tarkvara.
 • toote defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud.

Tootja/ müüja poolt kaubale antud garantiiaja vältel võib klient esitada GIG SERVICE OÜ-le pretensiooni kauba sihtotstarbelist kasutamist või säilitamist takistavate asjaolude kohta, mis on põhjustatud kauba kvaliteedi puudustest. Tarbija pretensiooni lahendamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatult tootel esineva puuduse kohta.

Tarbija pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui GIG SERVICE OÜ tõestab, et puudused kauba kasutamisel on tekkinud tarbija süül.

GIG SERVICE OÜ on kohustatud asjal esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks kliendi nõudmisel tegema ekspertiisi või vajadusel tellima sõltumatu ekspertiisi. Kui ekspertiisis selgub, et detail on korras või defekt ei kuulu garantii alla, siis maksab ekspertiisikulud klient.

Garantiihooldusesse põhjuseta toodud seadmetega seoses (kui rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud toote garantiitingimusi) tekkinud kulud tasub ostja (kehtib vaid juhul, kui asja tarbijale üleandmisest on möödunud 6 kuud).

Sellisel juhul on GIG SERVICE OÜ -l õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Garantiiasendus. Kui toote remontimine osutub võimatuks, või selle tootmine on lõpetatud, võtab GIG SERVICE OÜ endale õiguse (kliendi nõusolekul) asendada toode samaväärsega.

Garantiitähtajal asendatud asjale antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii.

Seadme parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb (müügi)garantii parandamise aja kestuse võrra.

Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.